Najwyższe standardy
 • Największe doświadczenie i uznanie na rynku doradztwa akcyzowego
 • Efektywne rozstrzyganie sporów i uzyskiwanie zezwoleń.
Najwyższe standardy
 • Największe doświadczenie i uznanie na rynku doradztwa akcyzowego
 • Efektywne rozstrzyganie sporów i uzyskiwanie zezwoleń.
Zakres naszego wsparcia

 • Największe doświadczenie i uznanie na rynku doradztwa akcyzowego
 • Efektywne rozstrzyganie sporów i uzyskiwanie zezwoleń.

Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi to uznany na rynku doradztwa zespół wysokiej klasy specjalistów w zakresie akcyzy i należności celnych. Zajmujemy się najtrudniejszymi i najbardziej precedensowymi sprawami, gdzie inni doradcy nie mają wiedzy, doświadczenia czy wręcz odwagi aby działać!

Nasze prawie dwudziestoletnie doświadczenie oraz kompleksowa znajomość wszystkich zagadnień związanych z podatkami pośrednimi (VAT, akcyza i cła) zapewnia, iż sprawnie przedstawiamy rozwiązania obejmujące wszystkie aspekty opodatkowania międzynarodowych transakcji towarowych oraz złożonych zagadnień produkcyjnych jakie występują w przemyśle.

Nie zajmujemy się doradztwem podatkowym w powszechnych sprawach właściwych dla biur rachunkowych czy ogólnego grona doradców podatkowych. Nie działamy w zakresie CIT-u czy PIT-u, nie wspieramy naszych Klientów w TP czy JPK – te obszary pozostawiamy dla innych specjalistów w tych dziedzinach.

Szybko i precyzyjnie przedstawiamy sytuację. Tam, gdzie nie widzimy szans powodzenia jasno mówimy naszym Klientom, aby nie realizowali danej transakcji lub nie kontynuowali sporu z organami podatkowymi. Zanim jednak to powiemy, przedstawimy wszystkie możliwe opcje, w tym działania niestandardowe, wykraczające poza powszechną praktykę doradztwa podatkowego i prawnego.

Przede wszystkim chcemy rozstrzygnąć wszelkie możliwe wątpliwości na jak wcześniejszym etapie. Nie czekamy na decyzje organu podatkowego – aktywnie przedstawiamy argumenty rozmawiając z urzędnikami. Tam gdzie jest to możliwe robimy to po partnersku, tam gdzie pracownicy i funkcjonariusze nie są zainteresowani dyskusją z determinacją prowadzimy postępowanie prowadząc wszystkie czynności dowodowe, tak aby sprawę wygrać na najwcześniejszym możliwym etapie. Wiemy bowiem, że procedura odwoławcza w podatkach w praktyce nie istnieje, a orzecznictwo sądów administracyjnych to w najlepszym razie loteria.

Tylko konsekwentne podejście do problemu oraz prowadzenie sprawy do końca pozwala na wypracowanie partnerskich  relacji z organami podatkowymi. Czasami jednak potrzebne są działania bardziej stanowcze, chociażby takie jak skarga do Komisji Europejskiej. Nasze pozytywne doświadczenia w tym zakresie powodują, że takie działania wymagają czasu i środków, ale w najważniejszych sprawach tylko takie działania dają długofalowe rezultaty.

Formuła współpracy

Nasza niezależność wyznacza naszą elastyczność we współpracy. Jesteśmy gotowi współpracować na zasadach preferowanych przez naszych Klientów. Naszym celem nie jest tworzenie teoretycznych opinii czy raportów, ale szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów. Dlatego też jesteśmy gotowi kompleksowo przeanalizować dane zagadnienie i zaprezentować je na spotkaniu, któremu towarzyszyć będzie zwięzła prezentacja lub podsumowanie zawierające wnioski z dokonanej analizy.

Jednakże w sytuacji, gdy nasi Klienci oczekują kompleksowego zaprezentowania danego zagadnienia w formie pisemnej jesteśmy gotowi i mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu opinii oraz szczegółowych raportów (np. raporty podsumowujące audyty podatkowe, raporty regulacyjne i wskazujące na postrzeganie danego problemu w ujęciu krajowym i międzynarodowym). Nasze opinie i raporty mają zawsze na celu przedstawienie jasnych konkluzji i rekomendacji opartych na wszystkich dostępnych argumentach wynikających z przepisów prawa, praktyki ich stosowania przez organy podatkowe i innych podatników, a także orzecznictwa sądów, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE. Wszędzie, gdzie jest to możliwe robimy wszystko, aby unikać niedopowiedzeń i przedstawić wachlarz możliwości do decyzji naszych Klientów.

Obrót towarowy z krajami spoza UE oprócz złożoności zagadnień podatkowych (głównie w zakresie VAT i akcyzy) wiąże się również z istotnymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa celnego.

Specyfika regulacji celnych oraz praktyki organów celnych powoduje, iż sama znajomość przepisów jest niewystarczająca do prawidłowej realizacji transakcji. Niezbędne jest również praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów celnych. Ewentualne nieprawidłowości związane z niedostosowaniem prowadzonej działalności do regulacji celnych mogą wiązać się nie tylko z obowiązkiem uiszczenia należności celnych wraz z odsetkami, ale również mogą istotnie utrudnić wymianę towarową (m.in. poprzez opóźnienie realizacji dostawy czy zwiększenie kosztów transakcji).

Poniżej przedstawiamy obszary, w których jako doświadczeni doradcy jesteśmy gotowi wspierać przedsiębiorców działających na polskim rynku. Oprócz wsparcia dotyczącego bieżących lub też planowanych transakcji nasze doświadczenie we wdrażaniu efektywnych struktur obrotu towarowego pozwala nam na sprawną i skuteczną weryfikację prawidłowości stosowania przepisów celnych. Z jednej strony taka weryfikacja pozwala na wczesną identyfikację oraz neutralizację stwierdzonych ryzyk, z drugiej zaś strony bardzo często pozwala na zwiększenie efektywności dokonywanych transakcji (poprzez ograniczenie wysokości obciążeń celnych czy też usprawnienie i obniżenie kosztów związanych z obrotem towarowym).

Jako doradcy podatkowi, jesteśmy uprawnieni do reprezentacji przedsiębiorców na wszystkich szczeblach postępowań celnych, włączając w to postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradztwo celne – nasze usługi:

Nasze wsparcie w zakresie regulacji celnych może obejmować m.in.:

 • wsparcie i doradztwo w zakresie ubiegania się o pozwolenia i statusy celne (m.in. pozwolenia na procedury specjalne, w tym uszlachetnianie, skład celny, tranzyt, procedury uproszczone, w tym upoważniony odbiorca i upoważniony nadawca, AEO)
 • wsparcie i doradztwo w zakresie efektywnego stosowania procedur celnych
 • wsparcie w procesie uzyskiwania Wiążących Informacji Taryfowych
 • wsparcie w zakresie uzyskiwania Wiążących Informacji o Pochodzeniu
 • weryfikację prawidłowości klasyfikacji towarowej (CN)
 • weryfikację prawidłowości kalkulowania wartości celnej
 • analizę prawidłowości określania pochodzenia towarów dla celów stosowania preferencyjnych środków taryfowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców w trakcie kontroli celnych lub postępowań celnych przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego, w postępowaniu odwoławczym przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym czy też Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich sprawach związanych z regulacjami celnymi
 • szkolenie pracowników związanych z międzynarodowym obrotem towarowym
 • doradztwo w zakresie innych regulacji prawnych mających wpływ na międzynarodowy obrót towarowy
 • bieżące doradztwo dotyczące stosowania regulacji celnych oraz konsekwencji podatkowych związanych z międzynarodową wymianą towarową.

Formuła współpracy

Nasza niezależność wyznacza naszą elastyczność we współpracy. Jesteśmy gotowi współpracować na zasadach preferowanych przez naszych Klientów. Naszym celem nie jest tworzenie teoretycznych opinii czy raportów, ale szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów. Dlatego też jesteśmy gotowi kompleksowo przeanalizować dane zagadnienie i zaprezentować je na spotkaniu, któremu towarzyszyć będzie zwięzła prezentacja lub podsumowanie zawierające wnioski z dokonanej analizy.

Znajomość mentalności funkcjonariuszy celnych pozwala nam sprawniej i efektywniej uzyskiwać wszystkie niezbędne  zezwolenia celne. Tam gdzie trzeba jesteśmy gotowi być bardziej asertywni niż nasi klienci, dla których współpraca  ze Służbą Celno-Skarbową jest codziennością. Nie spieramy się o szczegóły, a dążymy do sprawnego załatwienia sprawy.

Jesteśmy prekursorami doradztwa regulacyjnego potocznie zwanego lobbingiem. Nasze doradztwo w tym zakresie ma charakter ekspercki. Przekonujemy ustawodawcę siłą argumentów merytorycznych, a nie znajomości czy koneksji. Od początku naszej działalności jesteśmy wpisani na listę podmiotów świadczących usługi lobbingowe. Nie ograniczamy się jednak tylko do krajowych przepisów, skutecznie reprezentowaliśmy podmioty i organizacje branżowe w trakcie prac nad zmianami unijnych dyrektyw akcyzowych czy przepisów celnych.

Nasze usługi doradztwa regulacyjnego w zależności od potrzeb i możliwości mogą obejmować:

 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń na etapie Ministerstwa Finansów (czy innych Ministerstw)
 • aktywny udział w konferencjach uzgodnieniowych w MF w ramach konsultacji społecznych
 • udział i reprezentowanie na etapie prac w komisjach sejmowych i senackich
 • analizę i przygotowanie postulatów zmian przepisów podatkowych kierowanych do Ministerstwa Finansów
 • przygotowanie raportów regulacyjnych o charakterze branżowym czy przekrojowym
 • opiniowanie i udział w konsultacjach zmian unijnych dyrektyw akcyzowych na poziomie Komisji Europejskiej
 • wszechstronne wsparcie w procesie zmian unijnych i światowych regulacji celnych, ze szczególnym uwzględnieniem Unijnej Taryfy Celnej oraz Systemu Zharmonizowanego (HS).

Nasze doświadczenia – nasze raporty:

Deregulacja akcyzowa – 2013. 
W ramach tego projektu zebraliśmy szereg problemów z jakimi borykali się najwięksi podatnicy z branży paliwowej, chemicznej, branż alkoholowych oraz branży tytoniowej. Następnie wspólnie z podatnikami z tych branż przygotowaliśmy i przedstawiliśmy MF kompleksowy pakiet rozwiązań, które Ministerstwo przyjęło następnie jako swój własny projekt. Mamy świadomość, że nie wszystkie pomysły mogły zostać zaakceptowane, a na realizację części czekaliśmy kilka lat. Teraz jednak po ponad 7 latach od prezentacji raportu wiemy, że cierpliwość popłaca, ponieważ ponad 60% postulatów przez nas przygotowanych stało się prawem, które na co dzień pozwala na bezpieczniejszą i łatwiejszą działalność akcyzową.

Klasyfikacja Taryfowa i Akcyzowa Napojów Fermentowanych.
Spory jakie prowadzimy z organami podatkowymi i celnymi często dotyczą większości podatników w danej branży. Tak było w przypadku napojów fermentowanych, potocznie zwanych winami owocowymi. Historycznie zła opinia o tych produktach ułatwiła frontalny atak administracji celnej w Polsce. Aby pokazać, iż stanowisko organów celnych a także Ministerstwa Finansów w tym zakresie było nie tylko nieprawidłowe, ale też tendencyjne, przygotowaliśmy raport, w którym porównaliśmy praktykę orzeczniczą organów celnych w Polsce oraz innych państwach UE. Nie baliśmy się pójść z tym raportem do Komisji Europejskiej, która była zdziwiona, że polscy przedsiębiorczy szukają pomocy przed zakusami swojego fiskusa. Taka strategia była owocna nie tylko dlatego, że prowadzone spory zakończyliśmy sukcesem w Polsce, ale również dlatego, że nasz raport został uwzględniony w okresowej ocenie praktyki stosowania unijnych przepisów akcyzowych w UE.

Efektywna walka z Szarą Strefą w akcyzie.
Walka z szarą strefą wymaga nie tylko umiejętności operacyjnych, ale również znajomości branż akcyzowych, tak aby proponowane rozwiązania nie utrudniały działalności legalnie działającym podmiotom. Nasze doświadczenia we wspieraniu producentów wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz paliw pozwoliły na zaprezentowanie szeregu koncepcji, które były dotychczas nieznane lub nieakceptowane w Polsce. Udało się przekonać Ministerstwo Finansów do elektronizacji obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy (e-DD) czy monitoringu drogowego SENT. Mamy świadomość, że nie wszystko się jeszcze udało, a Ministerstwo Finansów nadal nie wynagrodziło trudu uczciwym podatnikom. Wierzymy jednak, że taka sytuacja nie jest wieczna i możliwe są preferencje dla tych, którzy są uczciwi i wiarygodni, a nie tylko najwięksi w danej branży.

Innowacyjne rozwiązania podatkowe w akcyzie.
Można powiedzieć, iż doradcy podatkowi nie powinni mieszać się w wysokość stawek akcyzy czy opodatkowanie nowych kategorii towarów. Tam jednak, gdzie istniejące regulacje powodowały anomalie gospodarcze czy wręcz receptury produktów były tworzone pod korzystanie z konkretnych preferencji (niższych stawek) akcyzy uważaliśmy za swój obowiązek aby zakwestionować i przedstawić nowe, lepsze modele opodatkowania. Taka sytuacja w szczególności dotyczyła branż alkoholowych, ale może mieć miejsce również w branży tytoniowej czy nawet, mocno upaństwowionej branży paliwowej. Nasza analiza zakończona raportem regulacyjnym nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w przepisach, ale Ministerstwo Finansów już kilkakrotnie próbowało wdrożyć proponowane przez nas rozwiązania jak chociażby podatek od napojów gazowanych czy suplementów diety. Wierzymy, że nowe podatki selektywne są lepsze niż zwiększanie, i tak już wysokich stawek akcyzy na tradycyjne wyroby akcyzowe.

Formuła współpracy

Usługi doradztwa regulacyjnego świadczymy dla organizacji branżowych (związków pracodawców, stowarzyszeń), jak i poszczególnych podatników, dla których dany projekt przepisów czy obowiązujące regulacje wymagają zmiany z jakichkolwiek przyczyn czy powodów. W zależności od celu i złożoności zagadnienia nasze wsparcie może mieć charakter kompleksowy lub też doraźny ad hoc. Jesteśmy gotowi poprowadzić cały projekt regulacyjny od początku do końca, ale też uczestniczyć w wybranym jego fragmencie (przygotować projekt zmiany przepisów czy reprezentować dany podmiot na konsultacjach resortowych czy pracach w parlamencie).

Coraz częściej obserwujemy silne powiązania regulacji podatkowych z innymi dziedzinami prawa. Wierzymy, że nasze dobre pomysły można przenieść na grunt SENT i opłat quasi podatkowych. Równie dynamicznie w porządku prawnym pojawiają się regulacje, które nakładają dodatkowe opłaty na towary już opodatkowane.

Powiązanie ze sobą przepisów podatkowych i niepodatkowych często stanowi plątaninę regulacji, w której nie tylko przedsiębiorcy, ale i prawnicy łatwo się gubią. Taka sytuacja szczególnie jest widoczna w przypadku przemieszczeń surowców i produktów gotowych będących jednocześnie wyrobami akcyzowymi.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą działalność oferując wsparcie również w zakresie wykonywania obowiązków pośrednio związanych z podatkami.

Z chęcią przyjmiemy wyzwania dotyczące:

 • systemu monitorowania przewozu towarów SENT
 • opłat: paliwowej, emisyjnej, zapasowej
 • klasyfikacji taryfowej towarów dla celów niepodatkowych a regulacji branżowych
 • opłaty cukrowej i opłaty od „małpek”.

Chętnie wesprzemy naszych Klientów swoim doświadczeniem w trudnych zagadnieniach z zakresu SENT oraz innych opłat.

 

 

Nasze doświadczenie we współpracy z szeregiem branż przemysłu pozwoliło nam poznać specyfikę branży paliwowej, chemicznej, energetycznej czy alkoholowej, a także tytoniowej, w tym e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dlatego też tam gdzie taka synergia ma miejsce jesteśmy gotowi wspierać naszych Klientów w zagadnieniach prawnych. Tam gdzie jest potrzeba nie boimy się skonsultować naszych pomysłów i rozwiązań z doświadczonymi prawnikami w danej gałęzi prawa – wiemy, że doświadczenie branżowe to nie wszystko dlatego też w ramach naszego wsparcia zapewniamy nadzór doświadczonych radców prawnych czy adwokatów.

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

 • prawa administracyjnego
 • opłat innych niż podatkowe
 • doradztwa regulacyjnego w obszarze szeroko pojętej reglamentacji działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenie i wiedza pozwala nam pomóc Państwu w wielu obszarach prawa administracyjnego, które dla innych doradców czy nawet prawników są mało znane i hermetyczne. Doradzaliśmy z sukcesami między innymi w sprawach z zakresu:

 • regulacji dotyczących zapasów obowiązkowych produktów petrochemicznych
 • przepisów dotyczących zapasów obowiązkowych gazu
 • regulacji dotyczących efektywności energetycznej
 • przepisów prawa energetycznego
 • regulacji dotyczących jakości paliw oraz przepisów o biopaliwach
 • regulacji dotyczących koncesjonowania działalności gospodarczej w wielu sektorach przemysłu i handlu
 • przepisów dotyczących ograniczeń w przywozie i wywozie
 • oraz wielu innych obszarów polskich regulacji prawnych.

Cechuje nas pragmatyczne podejście. Naszym Klientom dostarczamy praktyczne rozwiązania, pozwalające na funkcjonowanie w gąszczu przepisów i szybkie rozwiązanie nękających ich problemów.