Jesteśmy na czasie
  • Precedensowe sprawy, działalność opiniotwórcza czy dzielenie się wiedzą z Klientami
  • Umiejętnie kreujemy nowe trendy w prawie podatkowym!
Jesteśmy na czasie
  • Precedensowe sprawy, działalność opiniotwórcza czy dzielenie się wiedzą z Klientami
  • Umiejętnie kreujemy nowe trendy w prawie podatkowym!
Media i wydarzenia

  • Precedensowe sprawy, działalność opiniotwórcza czy dzielenie się wiedzą z Klientami
  • Umiejętnie kreujemy nowe trendy w prawie podatkowym!

Nie poprzestajemy wyłącznie na doradztwie na rzecz naszych Klientów. Nasza aktywność obejmuje także szereg publikacji (w tym książkowych), wystąpień czy "działań doradczych" na rzecz organów ustawodawczych przy tworzeniu nowych przepisów podatkowych. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z przedsiębiorcami. Organizujemy konferencje i warsztaty, a także uczestniczymy
w szkoleniach i seminariach organizowanych przez firmy zewnętrzne.

W 2024 roku w XVIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych przeprowadzonym przez „Dziennik Gazeta Prawna”

nasz doradca

Szymon Parulski

zajął:

II miejsce jako najlepszy doradca podatkowy w 2023 r. w kategorii: Akcyza.


W 2020 roku w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych przeprowadzonym przez „Dziennik Gazeta Prawna” nasz doradca

Szymon Parulski

zajął:

I miejsce jako topowy doradca podatkowy w 2019 r. w kategorii: Akcyza.


W 2019 roku w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych przeprowadzonym przez „Dziennik Gazeta Prawna”

nasza kancelaria 

zajęła:

II miejsce jako największa firma doradztwa podatkowego w 2018 r. w kategorii: Małe firmy.


W 2019 roku w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych przeprowadzonym przez „Dziennik Gazeta Prawna”
nasz doradca

Szymon Parulski

zajął:

II miejsce jako najlepszy doradca w 2018 r. w kategorii: Akcyza.


W 2018 roku w XII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przeprowadzonym przez „Rzeczpospolita”

nasz doradca

Szymon Parulski

otrzymał Rekomendacje:

Najlepszy specjalista od podatku akcyzowego.


W 2017 roku w XI Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego przeprowadzonym przez „Rzeczpospolita”

nasza kancelaria  

otrzymała:

Wyróżnienie w kategorii prestiżowa wygrana przed sądami w podatku akcyzowym w 2016 roku.

 

 


Akcyza 2023.
Akcyza 2023.
Stan prawny na 01.09.2023 r.

(Link do pobrania).

http://parulski.com/wp-content/uploads/2024/01/ZBIOREK-AKCYZOWY-01.09.2023.pdf


AKCYZA 2022
AKCYZA 2022
Stan prawny na 01.02.2022 r.

(Link do pobrania).

http://parulski.com/wp-content/uploads/2023/09/AKCYZA.-Stan-prawny-na-01.02.2022-r.pdf


AKCYZA I SENT 2021
AKCYZA I SENT 2021
Stan prawny na 01.08.2021 r.

(Link do pobrania).

http://parulski.com/wp-content/uploads/2024/01/ZBIOREK-AKCYZOWY-01.08.2021.pdf


AKCYZA I SENT 2020.
AKCYZA I SENT 2020.
Stan prawny na 28 luty 2020 r.

(Link do pobrania).
http://parulski.com/wp-content/uploads/2020/07/ZBIOREK-AKCYZOWY-2020.pdf


AKCYZA I SENT 2019.
AKCYZA I SENT 2019.
Stan prawny na 22 stycznia 2019 r.

Od wielu lat co roku przygotowujemy autorski zbiorek przepisów akcyzowych niezbędny do codziennej pracy. Jest to poręczna alternatywa do elektronicznych wersji przepisów. Wybraliśmy do niego nie tylko przepisy akcyzowe (część rzadko wykorzystywanych rozporządzeń pominęliśmy celowo), ale również przepisy o kontroli akcyzowej (dawny szczególny nadzór podatkowy) czy regulacje dotyczące monitoringu drogowego powszechnie nazywanego SENT. Zachęcamy do pobrania tego zbiorku i wykorzystywania w codziennej pracy.


(Link do pobrania).
http://parulski.com/wp-content/uploads/2020/07/Zbiorek-akcyzowy-2019.pdf


 

 

 


Akcyza. Komentarz.
Akcyza. Komentarz.
Wolters Kluwer 2016, ISBN: 978-83-264-8131-4

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Szymon Parulski przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, które mogą rodzić spory z organami podatkowymi.

W opracowaniu uwzględniono zmiany jakie wprowadziła tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., m.in.: logistyczne składy podatkowe, wspólne magazynowanie wyrobów, uregulowanie obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Szymon Parulski rozpatruje również preferencje akcyzowe jakie w ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne.


Akcyza 2014 z wyjaśnieniami ekspertów z Kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi.
Akcyza 2014 z wyjaśnieniami ekspertów z Kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi.
Pod redakcją Szymona Parulskiego i Wojciecha Kroka. Oficyna Prawa Polskiego, Biblioteka Finansowo-Księgowa

W 2014 r. eksperci z Kancelarii Parulski i Wspólnicy przygotowali zbiór przepisów akcyzowych wraz z wyjaśnieniami, w którym znalazły się najważniejsze regulacje dotyczące podatku akcyzowego obowiązujące na dzień 1 stycznia 2014 r.


Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Komentarz.
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Komentarz.
Wolters Kluwer 2012, ISBN 978-83-264-3802-8

Prezentowany komentarz jest jedyną na rynku tak kompleksową publikacją, która omawia przepisy dotyczące akcyzy od wyrobów węglowych. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia problemowe związane m.in. z ewidencjonowaniem węgla, ubytkami i stratami w czasie magazynowania i transportu oraz zasadami wystawiania dokumentów dostawy, co pozwala należycie wywiązać się z obowiązków podatkowych, a w przypadku sporu z organami podatkowymi stanowi istotny argument pomagający obronić stanowisko podatnika.

Komentarz zawiera rzetelną analizę prawną przepisów, koncentrującą się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce, a także wyczerpujące omówienie interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje. W książce zostały również zawarte pisma Ministerstwa Finansów wyjaśniające najważniejsze aspekty funkcjonowania akcyzy od węgla. Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli i pracowników działów podatkowych firm zajmujących się obrotem węglem oraz pracowników organów podatkowych.


Akcyza. Komentarz.
Akcyza. Komentarz.
Wolters Kluwer 2010, ISBN: 978-93-264-0151-0

Publikacja stanowi pełny komentarz do zmian w zakresie podatku akcyzowego związanych z wejściem w życie 1 marca 2009 r. nowej ustawy o podatku akcyzowym, jak również odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Komentarz zawiera omówienie nowych instytucji w podatku akcyzowym (np. nowa procedura zwolnień od akcyzy, stosowanie stawki 0 zł), jak również wskazanie kierunku zmian dotychczasowych regulacji. Szymon Parulski odniósł się także do projektowanej nowelizacji ustawy akcyzowej i wynikających z niej konsekwencji.

W publikacji wskazano wypracowaną do końca 2009 r. praktykę stosowania ustawy akcyzowej zarówno przez podatników akcyzy, jak i przez organy podatkowe. Szczegółowo przedstawione zostały obszary istotnych wątpliwości co do zgodności polskich przepisów akcyzowych z prawem wspólnotowym (np. opodatkowanie olejów smarowych czy też zakres opodatkowania energii elektrycznej).


Akcyza. Komentarz wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych.
Akcyza. Komentarz wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych.
Zakamycze 2005, ISBN: 83-7444-024-4

Niniejszy komentarz stanowi pierwszą kompleksową i wszechstronną analizę polskich przepisów w zakresie podatku akcyzowego. W komentarzu przedstawione zostały przepisy ustawy o podatku akcyzowym wraz z przepisami wykonawczymi zawartymi w 25 rozporządzeniach wykonawczych. Komentarz przedstawia praktykę stosowania przepisów akcyzowych jaka wykształciła się w trakcie pierwszego roku stosowania nowych przepisów zarówno przez organy podatkowe, jak i samych podatników.

Szczególną uwagę zwrócono na nowe instytucje prawa podatkowego (np. skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec, procedura zawieszenia poboru akcyzy). W związku z harmonizacją przepisów akcyzowych w skali Unii Europejskiej w komentarzu została zaprezentowana kompleksowa analiza przepisów prawa wspólnotowego, głównie tzw. dyrektyw akcyzowych. Została ona dodatkowo pogłębiona o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz praktykę stosowania przepisów wspólnotowych przez inne państwa członkowskie UE.


Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz.
Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz.
C.H. Beck 2006, ISBN: 83-7483-293-2

Komentarz do pierwszej polskiej sprawy przed ETS - akcyza na samochody używane!

Komentarz stanowi kompendium wiedzy na temat funkcjonowania wspólnotowego systemu opodatkowania akcyzą. Analiza wybranych orzeczeń ETS jest cennym uzupełnieniem oraz wyjaśnieniem kwestii związanych z podatkiem akcyzowym, niewynikających wprost z postanowień prawa Wspólnoty Europejskiej (tzw. dyrektyw akcyzowych). Orzecznictwo zostało podzielone na poszczególne kategorie dotyczące: funkcjonowania systemu jako całości, opodatkowania paliw, olejów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, jak również samochodów osobowych.

Dodatkowo autorzy przedstawili najważniejsze obszary niezgodności polskich przepisów z prawem WE, w tym również w kontekście opodatkowania akcyzą używanych samochodów sprowadzanych z innych krajów członkowskich.


Akademia Akcyzowa – od ponad 15 lat organizujemy corocznie dla naszych Klientów warsztaty akcyzowe z najważniejszych tematów jakie dotyczą akcyzy. Przedstawiamy skutki orzeczeń i interpretacji z ostatniego roku i ich wpływ na poszczególne branże akcyzowe. Prezentujemy projektowane i planowane zmiany przepisów na poziomie krajowym i unijnym oraz omawiamy najtrudniejsze i najciekawsze przypadki jakimi zajmowaliśmy się w ostatnim okresie. Nasze  spotkanie jest świetnym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów przez najbardziej doświadczonych akcyzowców z branży paliwowej i chemicznej, tytoniowej i alkoholowej, a także energetycznej.